آخرين بی معنی من ...

آره ديگه .. مثنکه نوبت منه .. 31.gif و نوبت بی معنی ... شايد ديگه نبينمتون ... شايد a_kalampolo ديگه هيچوقت Online نشه ..... کلم پلو مرد .. بی معنی هم داره می ميره ..17.gif.. حالم خوب نيست .... حق من اين نبود ... اتفاقايی که افتادن مجبورم کردن .... مهم دوستامن که هرگز نمی تونم فراموششون کنم ....دوستايی که با نظرای قشنگشون هرگز تنهام نذاشتن .. با وجودی که همیشه تنها بودم ...02.gif17.gif
بهارک ، شيما ، نيما و و و ..... همه و همه .. همه و همه ... خيلی دوستون دارم ..02.gif.
شايدم يه روزی بيام و بنيويسم ... چيزی که مسلمه اينه که اون روز مشکلاتم برطرف شده ... شايد يه ماه ديگه باشه.. شايد يه سال ديگه ... شايدم هيچوقت ...31.gif. ولی اگه قرار باشه ۱ بار هم پيش بياد و بيام تو نت ، اولين جايی که ميام اينجاس ..02.gif.. بعدشم به همتون سر می زنم ... بازم برام نظر بدين .... می خوام بدونم چه جور آدمی بودم ... خوب ديگه .. آخرین بی معنی من هم تموم شد ... 31.gif
برام دعا کنين ... می بوسمتون ........................................... خداحافظ 17.gif.

( عطـــــــــــــــــــــــــــــــا )

/ 0 نظر / 21 بازدید