عاشق

عاشق حسود و خودبين نيست
مغرور هم نيست
عاشق تلخ رفتار و خود دوست نيست
عاشق جايی برای آزار باقی نمی گزارد
عاشق هرگز دست از تلاش بر نمی كشد
عاشق خطاها را بايگانی نمی كند
عاشق با حقيقت دل شاد است
عاشق ايمان و اميد و شكيبايی را از كف نمی دهد
عاشق شكست ناپذير است
عاشق صبور است
و مهربان ..................................

معنی گفتم جونمييييييييييييييييييييييييييييييييی !!!!!!!3.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید