...

تا حالا اینقد غمی ندیده بودمش ...... پرسیدم چی شده ....... کلی برام درد دل کرد...... شدم سنگ صبورش ...

ما که در دوره ی خود خیر و وفا هیچ ندیدیم
هر که بعد ما وفا دید زما یاد کند


اینو وسط صحبتاش گفت ... حق داشت ... دلم براش سوخت .. خیلی .... آخه بی وفایی هم حدی داره ......

/ 0 نظر / 13 بازدید